DISCLAIMER


Voorwaarden voor het gebruik en de toegang tot de website van GRANDISIMMO BV.


Het gebruik van deze website betekent dat u deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

De op deze website getoonde informatie wordt door GRANDISIMMO met zorg en naar best vermogen samengesteld, doch GRANDISIMMO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid en volledigheid ervan. De website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en dergelijke worden verstrekt zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie.


Deze website, noch de sites of documenten waartoe via deze website toegang kan worden verkregen en alle voormelde informatie en dergelijke, doen niet af aan de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zichzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor zijn doel geschikt is voordat hij er gebruik van maakt.


GRANDISIMMO, haar werknemers en aangestelden zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.


De website kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door GRANDISIMMO gecorrigeerd zullen worden naar haar eigen inzicht. GRANDISIMMO behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. GRANDISIMMO sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.


Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij GRANDISIMMO en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van GRANDISIMMO.
uw partner in vastgoed

Copyright @ 2021 -  Grandisimmo - Alle rechten voorbehouden - DISCLAIMER - GDPR PRIVACY POLICY